Ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών / τεχνικών συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11, διδακτικό έτος 2024-25)

Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (επισυνάπτεται), με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2024-2025» παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο., στο email [email protected], σχετικό αίτημα και βιογραφικό, έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00.

Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν στο παρελθόν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήταν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος.

β) Πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας)

γ) Τυπικά προσόντα: Πτυχίο, μεταπτυχιακά, αριθμός άδειας άσκησης επαγγέλματος και ξένες γλώσσες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του ιδίου νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κ.λπ..

Επίσης, στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ».

Η Ε.Γ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα της τελικής επιλογής μεταξύ των αιτούντων, αφότου αξιολογήσει την προσφορά τους στα αθλήματα της Γυμναστικής, την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση και την προσήλωσή τους στα αθλητικά ιδεώδη.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού