Απολογισμός εσόδων-εξόδων, ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης Ε.Γ.Ο. έτους 2023

Σας γνωρίζουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2023, που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. κατά την συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου 2024 και οι οποίοι θα τεθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου 2024.