Ενημέρωση προς κριτές για ένταξή τους στους πίνακες κριτών της Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και τον Νόμο 2725/99, οι κριτές που εντάσσονται στους πίνακες κριτών της Ε.Γ.Ο. απαιτείται να υποβάλλουν: α) δήλωση συμμετοχής, β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Όποιος υποψήφιος συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα παραπάνω δικαιολογητικά διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες.

Παρακαλούνται οι κριτές όλων των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο. να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα μέχρι τις 31/03/2024.

Δείτε ΕΔΩ οδηγίες για ένταξη στους πίνακες κριτών

Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν οι οδηγίες και για την ένταξη στους πίνακες μη ενεργών κριτών.