Διευκρινίσεις Γ.Γ.Α. για αθλητικά σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμόν ΓΓΑ/352686/25-08-2023 (ΑΔΑ:9ΚΝΒΩ46ΝΚΠΔ-ΖΡΡ) Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τα αθλητικά σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες, την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και την παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» προς ενημέρωσή σας.

Όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εγκύκλιο, εφιστάται η προσοχή α) στις αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές ενώσεις για τον έλεγχο των ομάδων που πρόκειται να συμμετέχουν σε αγώνες και β) στις υπηρεσίες των Περιφερειών και των δήμων για τις χορηγήσεις αδειών τέλεσης αγώνων και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατά παράβαση των ανωτέρω νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχή αθλητών / ομάδων σε επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες της ομοσπονδίας οδηγεί σε ακυρότητα του συνόλου της διοργάνωσης και σε μη αναγνώριση των διακρίσεων, για τις οποίες χορηγούνται στους αθλητές οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στον νόμο.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού