Ενημέρωση για διαδικασία επανεγγραφής σωματείου σε συγκεκριμένο άθλημα

Σας γνωρίζουμε ότι τα σωματεία που δεν είχαν λάβει μέρος σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας έως 31/12/2022 σε συγκεκριμένο άθλημα και επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α., καλούνται να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα και να τον αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00 στο email [email protected].

Η αποστολή σωστά συμπληρωμένου του επισυναπτόμενου πίνακα, εκ μέρους των σωματείων που προγραμματίζουν να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, είναι υποχρεωτική.

Η Ε.Γ.Ο. θα αποστείλει τους συγκεκριμένους πίνακες στη Γ.Γ.Α., η δε ημερομηνία θα αποτελεί ημερομηνία επανεγγραφής στο συγκεκριμένο άθλημα, προκειμένου τα σωματεία να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διοργανώσεις της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 «Κατά τα πρώτα δύο (2)  έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος».