Σύνθεση Κεντρικής Επιτροπής Κρίσης Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κρίσης (Κ.Ε.Κ.) της Ε.Γ.Ο., όπως αποφασίστηκε κατά την με αριθμό 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2023, θέμα 24, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 2725/99 και του Κανονισμού Κρίσης της Ε.Γ.Ο.,  όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) με ΑΔΑ ΨΝΙ24653Π4-ΩΟΝ.

Δείτε ΕΔΩ την σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Κρίσης της Ε.Γ.Ο.