Επικαιροποίηση στοιχείων αθλητικών σωματείων, από 04/03 έως 19/03

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με έγγραφό της από 09/02/2023 κοινοποίησε στην Ε.Γ.Ο. την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 42709/Β/558/06-02-2023, με θέμα «εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.).

Για την συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται και μετά την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ομοσπονδίας, θα πρέπει τα σωματεία το χρονικό διάστημα 04/03/2023 έως 19/03/2023 υποχρεωτικά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους καθώς και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας εφιστούμε την προσοχή στα πεδία «αθλήματα» και «αθλητική αναγνώριση» να τσεκάρετε μόνο τα αθλήματα που καλλιεργείτε και αναφέρονται στο καταστατικό σας, να συμπληρώσετε εάν είναι εγγεγραμμένο το σωματείο στο Μητρώο της Γ.Γ.Α., τον κωδικό αθλητικής αναγνώρισης, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Γ.Γ.Α., να επιλέξετε εάν είναι βεβαίωση ή απόφαση ή λογίζεται και να αναρτήσετε το έντυπο της αθλητικής αναγνώρισης.

Οι αθλητές-τριες θα αναρτηθούν στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων συνολικά, ανά σύλλογο και ανά άθλημα. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής από την Ομοσπονδία θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τους αθλητές-τριες που έχετε στη δύναμή σας και δεν φαίνονται ενεργοί, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και ειδικά το ΑΜΚΑ.