Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για αθλητές Κ.Ε.Α.

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) διοργανώνει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους αθλητές-αθλήτριες που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο Ελεγχόμενων Αθλητών (Κ.Ε.Α.) του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., με θέμα την υποχρεωτική εκπαίδευση αθλητών σε θέματα Ντόπινγκ και Διαδικασιών Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams». Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ2NjJkYmMtOTYxNi00YWQxLWJiODItNzhlZDlkNjgxMTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d