Επικύρωση καταλόγου αντιπροσώπων σωματείων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/03/2022

Σας γνωρίζουμε τους καταλόγους των τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο., με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 30 Μαρτίου 2022, όπως αυτοί εγκρίθηκαν κατά την 05η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. της 26ης Μαρτίου 2022, με αριθμό απόφασης Νο.02.