Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό Αθλητικών Ομοσπονδιών

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00-20:00, διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams». Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEwYmE5ZDAtZWE1Zi00NTQ1LWIxYzgtNTM1ZDE4OTk1MzQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d

Το πρόγραμμα του διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό Αθλητικών Ομοσπονδιών: