Απολογισμός εσόδων-εξόδων, ισολογισμός & αποτελέσματα χρήσης Ε.Γ.Ο. έτους 2021

Σας γνωρίζουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2021, που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. κατά τις συνεδριάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2022 και της 26ης Μαρτίου 2022, αντίστοιχα, και οι οποίοι θα τεθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ής Μαρτίου 2022.