Εκπαιδευτικό σεμινάριο για αθλητές 15-18 ετών σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία προσκαλεί όλους τους αθλητές-αθλήτριες Γυμναστικής ηλικίας 15 έως 18 ετών, καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους (αθλητές-αθλήτριες μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς, προπονητές κ.λπ.) να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) με θέμα το Ντόπινγκ και τις διαδικασίες καταπολέμησής του.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 12:30-14:30 και θα περιλαμβάνει θεματικές για τις συνέπειες του Ντόπινγκ, αλλά και εισαγωγή στις βασικές Διαδικασίες Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams». Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE3YzQ3NzUtNmQzNS00MzY0LTliZjktNmE4NDZjM2ZkNjk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d

Το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Ντόπινγκ και τις διαδικασίες καταπολέμησής του: