Πρόσκληση σε webinar με θέμα «Social media: τα υπέρ και τα κατά» από την Επιτροπή Αθλητών της Ε.Ο.Ε.

Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Βασιλικής Μιλλούση, σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 24 Μαρτίου και την Παρασκευή 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί, χωρισμένο σε δύο μέρη, το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Social media: τα υπέρ και τα κατά».

Το α’ μέρος του webinar θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, στις 19:00, μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams», πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Το β’ μέρος του webinar θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, στις 19:00, μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams», πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWYwODU1NGMtNjJiMS00MmQwLTgwYzMtZjM1MWFkZWE0ODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων αθλητών / αθλητριών και προπονητών / προπονητριών είναι ελεύθερη.

webinar-eoe-social-media