Πρόσκληση σε webinar με θέμα «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός» από την Επιτροπή Αθλητών της Ε.Ο.Ε.

Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Βασιλικής Μιλλούση, και της Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Ε.Ο.Ε., Ξένιας Αργειτάκη, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός».

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams», πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwYjUxNzAtNGM4Zi00OTE0LTgwNWQtNDlkY2Q3ZDQ2YzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων αθλητών / αθλητριών και προπονητών / προπονητριών είναι ελεύθερη.

webinar-epitropi-athliton-eoe-04-02-2021