Δικαιολογητικά για αίτηση μεταγραφής αθλητών μπόουλινγκ (15-31 Ιουλίου)

Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος μεταγραφών – αποδεσμεύσεων για το άθλημα του Μπόουλινγκ θα είναι από τις 15 έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Δικαιολογητικά για τις αποδεσμεύσεις:

α) Έγγραφο του σωματείου φέρον την στρογγυλή του σφραγίδα-ονοματεπώνυμο, υπογραφές Προέδρου και Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ρητή δήλωση για την αποδέσμευση του ενδιαφερομένου, τα στοιχεία του οποίου θα αναγράφονται επί του εγγράφου (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ και ο εξαψήφιος αριθμός της κάρτας του).
β) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί  η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για αποδέσμευση» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.

Δικαιολογητικά για τις μεταγραφές:

α) Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) Ιατρική βεβαίωση ή κάρτα υγείας σε ισχύ
γ) Έγγραφη συναίνεση του σωματείου που ανήκει ο αθλητής-τρια
δ) Συνοδευτικό έγγραφο του σωματείου, το οποίο θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και τη σφραγίδα του σωματείου.
ε) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί  η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό  080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για μεταγραφή» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.

Διευκρινίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή αιτήσεων αποδέσμευσης, αλλά και μεταγραφών, είναι η κατοχή κάρτας που επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος οφείλει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να κατέχει κάρτα Α’ κατηγορίας.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.