Ενημέρωση για το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη θέση σε λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» και την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να διατηρούν ειδικό μητρώο στην έδρα τους, με πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που αυτοί κατέχουν.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα.

Στις περιπτώσεις των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (Σύλλογοι, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείας κλπ) ως πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλωθούν οι Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας του προσώπου, καθώς και διαχειριστής (άλλο πρόσωπο από τα προηγούμενα) εάν υπάρχει.

Η προθεσμία για την πρώτη καταχώρηση των στοιχείων είναι 01/11/2019

Η καταχώρηση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων πρέπει να γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Διέυθυνση, Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, Διεύθυνση email καθώς και το είδος του δικαιώματος που κατέχει στην εταιρεία.

Η είσοδος στην εφαρμογή και η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet του νυν εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος και θεωρείται ο υποχρέος προς καταχώρηση.

Σε περίπτωση μη δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 Ευρώ και τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση περαιτέρω μη συμμόρφωσης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.