Ενημέρωση για χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

Σας ενημερώνουμε πως, για να χορηγηθεί Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης για κάποιο άθλημα, από την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, θα πρέπει το συγκεκριμένο άθλημα να ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της αθλητικής εγκατάστασης στην οποία θα πραγματοποιηθεί (§3 – Προσθήκη άρθρου 56Β στον Ν.2725/1999 – Άρθρο 5 στον Ν. 4479/2017).

Παρακαλούνται να λάβουν την σχετική οδηγία υπόψη τους τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και οι ιδιοκτήτες-παραχωρητές των αθλητικών εγκαταστάσεων, εν όψει των αιτήσεών τους για ανανέωση των σχετικών Αδειών Λειτουργίας (η συντριπτική πλειοψηφία των Αδειών Λειτουργίας λήγει στις 31-08-2018) από τους νέους φορείς αδειοδότησης (Ν. 4479/2017).

Επίσης, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες-παραχωρητές των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ελέγχουν την Άδεια Λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, όταν τους ζητείται η παραχώρηση αυτών για διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης που χρήζει αδειοδότησης.