Δικαιολογητικά για αίτηση μεταγραφής αθλητών μπόουλινγκ (15-31 Ιουλίου)

Σας γνωρίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου μεταγραφής αθλητικής ιδιότητας, για το άθλημα του Μπόουλινγκ (περίοδος μεταγραφών – αποδεσμεύσεων: 15-31 Ιουλίου 2018). Σας διευκρινίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται από τους συλλόγους και όχι από τους ίδιους τους αθλητές.

Δικαιολογητικά για τις αποδεσμεύσεις:

α)  Έγγραφο του σωματείου φέρον τη στρογγυλή του σφραγίδα-ονοματεπώνυμο, υπογραφές προέδρου και Γ. Γραμματέα του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ρητή δήλωση για την αποδέσμευση του ενδιαφερομένου, τα στοιχεία του οποίου θα αναγράφονται επί του εγγράφου (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ και ο εξαψήφιος αριθμός της κάρτας του).
β) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για αποδέσμευση» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.
γ) Το παλαιό έντυπο του δελτίου αθλητικής ιδιότητας (πράσινο ή κίτρινο), εφόσον αυτό είχε εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο.

Δικαιολογητικά για τις μεταγραφές:

α) Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β) Ιατρική βεβαίωση
γ)  Έγγραφη συναίνεση του σωματείου που ανήκει ο αθλητής-τρια
δ) Το παλαιό έντυπο του δελτίου αθλητικής ιδιότητας (πράσινο ή κίτρινο), εφόσον αυτό είχε εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο
ε) Συνοδευτικό έγγραφο του σωματείου, το οποίο θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και τη σφραγίδα του σωματείου.
στ) Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για μεταγραφή» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.

Διευκρινίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή αιτήσεων αποδέσμευσης, αλλά και μεταγραφών, είναι η κατοχή κάρτας που επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος οφείλει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να κατέχει κάρτα Α’ κατηγορίας.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.