Συμπληρωματικά στοιχεία για ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών σε Καθηγητές Φυσ. Αγωγής

Σας κοινοποιούμε συμπληρωματικό έγγραφο της Γ.Γ.Α. σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2017-2018, το οποίο αναφέρει:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 232013/20-6-17 εγγράφου μας σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2017–2018, θα θέλαμε συμπληρωματικά να σας ενημερώσουμε ότι:
Πέραν του κωλύματος της ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φ.Α. κλάδου Π.Ε.11 που υπηρετούν στο Δημόσιο με ταυτόχρονη απασχόληση σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, δεν επιτρέπεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για τα αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερομένους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα κωλύματα.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 109753/Δ5/29-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εφόσον ολοκληρωθούν από τις Ομοσπονδίες οι αναφερόμενες στο έγγραφό μας διαδικασίες, θα προχωρήσει η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπουργεία Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού) και εν συνεχεία η ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (my school) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε ΕΔΩ το συμπληρωματικό έγγραφο της Γ.Γ.Α.