Δικαιολογητικά για αίτηση μετεγγραφής αθλητών μπόουλινγκ (15-30 Ιουλίου)

Σας γνωρίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου μετεγγραφής αθλητικής ιδιότητας, για το άθλημα του Μπόουλινγκ (περίοδος μετεγγραφών – αποδεσμεύσεων: 15-30 Ιουλίου 2017):

1. Αίτηση μετεγγραφής αθλητή-αθλήτριας (κίτρινο δελτίο)
2. Δύο όμοιες πρόσφατες φωτογραφίες
3. Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Ιατρική βεβαίωση
5. Έγγραφη συναίνεση του σωματείου που ανήκει ο αθλητής-αθλήτρια
6. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας (θεωρημένο από την Ομοσπονδία)
7. Συνοδευτικό έγγραφο του σωματείου, το οποίο θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και τη σφραγίδα του σωματείου.
8. Ποσό ύψους 50,00 ευρώ & προσκόμιση αποδεικτικού κατάθεσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Ε.Γ.Ο..

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Γ.Ο. από τις 15 έως τις 30 Ιουλίου 2017.