Διευκρίνιση για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σας γνωρίζουμε ότι η ιδιότητα του ενεργού αθλητή δεν είναι απαραίτητη για την εισαγωγή αθλητών με εξαιρετικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του νόμου (ν. 4351/2015,  ΦΕΚ 164-04.12.2015 / Τεύχος Α’ / Άρθρο 32).

Ακολουθεί το άρθρο 32 του νόμου 4351/2015, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164-04.12.2015, Τεύχος Α’:

«Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) καταργείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Η προϋπόθεση του ενεργού αθλητή χωρίς διακοπή της αθλητικής του δραστηριότητας, κατά την περίπτωση 2 της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

fek164