Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υποστήριξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων».

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 30ή Απριλίου 2017.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Ολυμπιακές Σπουδές αποτελεί καινοτομία για το Ολυμπιακό Κίνημα σε διεθνές επίπεδο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στους τρεις πυλώνες του Ολυμπιακού Κινήματος, την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό που αποτελούν τη βάση του Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Παιδαγωγικής.

Η φιλοσοφία του προγράμματος συνάδει με τη φιλοσοφία του Ολυμπιακού Κινήματος για τη διάδοση του Ολυμπιακού Ιδεώδους σε διεθνές επίπεδο, την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε Ολυμπιακά θέματα και την παγκόσμια και ισότιμη συμμετοχή.

Διαδικασία αίτησης – Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, επικυρωμένα όπως περιγράφεται ακολούθως:

§ Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (Συμπληρωμένη στα αγγλικά)

§ Φωτοαντίγραφο πτυχίου (ή πτυχίων) Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού που να αποδεικνύει σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκεια τουλάχιστον τριων ετών

§ Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων

§ Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (τίτλων) σπουδών, εφόσον υπάρχουν

§ Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

§ Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής ξένων γλωσσών α) στην αγγλική γλώσσα και β) σε κάθε άλλη γλώσσα (εφόσον υπάρχει), αποδεικνύοντας καλή γνώση

§ Δύο (2) συστατικές επιστολές από τις οποίες η μία τουλάχιστον να προέρχεται από Καθηγητή Πανεπιστημίου. Άλλες συστατικές επιστολές και κυρίως όσες προέρχονται από Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες ή Επιτροπές ή από άλλες αθλητικές οργανώσεις θα ληφθούν επίσης υπόψη.

§ Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας (η ταυτότητα ισχύει μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες)

§ Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου στις οποίες να αναγράφεται και το όνομα του υποψηφίου.

§ Αντίτυπα ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως 30 Απριλίου 2017 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΜΣ για Ολυμπιακές Σπουδές
Υπόψη Διευθυντή ΠΜΣ κου Κ. Γεωργιάδη
Λεωφ. Δημητρίου Βικέλα 52
152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα

Μπορείτε να βρείτε συνημμένα την προκήρυξη όπου περιγράφεται η διαδικασία αίτησης και τη φόρμα της αίτησης (http://olympicmaster.uop.gr)

Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Φόρμα Αίτησης (στα αγγλικά)

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα τηλ.: 210 6878952, 26240 23181 fax: 210 6878840 ή μέσω e-mail στο: [email protected]

Καθηγητής Κ. Γεωργιάδης
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Διευθυντής Π.Μ.Σ. «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»