Σημαντική ενημέρωση για αντιπροσώπους σωματείων ενόψει της Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

ego-logo-1

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 316/02-02-21 εγγράφου μας, σχετικά με τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. στις 21/03/2021, σας γνωρίζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/99, Ν.4778/21, το καταστατικό της Ομοσπονδίας και την με αριθμό πρωτοκόλλου 72664/23-02-21 ΚΥΑ των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας,  τα παρακάτω:

1. Καταληκτική ημερομηνία ορισμού αντιπροσώπων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2021, ορίζεται η 11η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

2. Το αργότερο μέχρι 11 Μαρτίου 2021, οι αντιπρόσωποι (τακτικοί και αναπληρωματικοί) των σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να κοινοποιήσουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eklogesego21@gmail.com), οι ίδιοι στην Ομοσπονδία, συμπληρωμένη τη συνημμένη φόρμα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα παρακάτω στοιχεία:
α. Ονοματεπώνυμο
β. Πατρώνυμο
γ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
δ. Διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
ε. Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο
στ. Επωνυμία σωματείου

Επισυνάπτεται φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ένταξη σε εκλογικούς καταλόγους με κείμενο ενημέρωσης αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ και «κατεβάστε» τη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για ένταξη σε εκλογικούς καταλόγους